PRZEPIS NA BIZNES

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Celem projektu „Przepis na Biznes- rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31

Wartość projektu: 4 891 134,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 744 399,98 zł

TERMINY REKRUTACJI:

UWAGA:
Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej. Tutaj także pojawią się konkretne dane dotyczące rekrutacji.

I EDYCJA:
luty 2019r.
II EDYCJA:
maj- czerwiec 2019r.
II EDYCJA:
wrzesień- październik 2019r.

KRYTERIA REKRUTACJI:

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób ( 65 kobiet i 43 mężczyzn) w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.
Kryteria formalne
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:
a. pozostaje bez zatrudnienia
b. jest w wieku 30 lat i więcej
c. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
d. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie IESCD3 i niższym)
• osoby długotrwale bezrobotne
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników)

Kryteria merytoryczne:

1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40pkt)
2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt)

Kryteria premiujące:

1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt)
2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt)
3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt)
4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt)
5. wykształcenie do IESCD 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt)
6. zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt)

WYNIKI:

DORADZTWO I SZKOLENIA:

Szkolenia:
Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.
Tematy szkoleń:
• zarządzanie i organizacja pracy
• budowanie relacji i obsługa klienta
• marketing i PR w małej firmie
• obowiązki formalno-prawne
• rachunkowość małej firmy
• planowanie biznesu- biznesplan

Doradztwo:
W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:
• 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
• 6 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI:

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.
WSPARCIE POMOSTOWE:
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.
Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

AKTUALNOŚCI: