PRZEPIS NA BIZNES

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Celem projektu „Przepis na Biznes- rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31

Wartość projektu: 4 891 134,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 744 399,98 zł

TERMINY REKRUTACJI:

UWAGA:
Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej. Tutaj także pojawią się konkretne dane dotyczące rekrutacji.

 

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy od dnia 27.03.2019r w siedzibie HRP Group ul. Tymienieckiego 19a. w godz. 09:00-15:00

 

I EDYCJA:
27.03.2019 – 19.04.2019r. godz. 15:00
II EDYCJA:
maj- czerwiec 2019r.
III EDYCJA:
wrzesień- październik 2019r.

WYNIKI:

24.04.2019r; wyniki oceny formalnej do projektu Przepis na Biznes:

lp numer wniosku ocena formalna
1 01/PnB/2019 TAK
2 02/PnB/2019 TAK
3 03/PnB/2019 TAK
4 04/PnB/2019 TAK
5 05/PnB/2019 TAK
6 06/PnB/2019 TAK
7 07/PnB/2019 TAK
8 08/PnB/2019 TAK
9 09/PnB/2019 TAK
10 10/PnB/2019 TAK
11 11/PnB/2019 TAK
12 12/PnB/2019 TAK
13 13/PnB/2019 TAK
14 14/PnB/2019 TAK
15 15/PnB/2019 TAK
16 16/PnB/2019 TAK
17 17/PnB/2019 TAK
18 18/PnB/2019 TAK
19 19/PnB/2019 TAK
20 20/PnB/2019 TAK
21 21/PnB/2019 TAK
22 22/PnB/2019 TAK
23 23/PnB/2019 TAK
24 24/PnB/2019 TAK
25 25/PnB/2019 TAK
26 26/PnB/2019 TAK
27 27/PnB/2019 TAK
28 28/PnB/2019 TAK
29 29/PnB/2019 TAK
30 30/PnB/2019 TAK
31 31/PnB/2019 TAK
32 32/PnB/2019 TAK
33 33/PnB/2019 TAK
34 34/PnB/2019 TAK
35 35/PnB/2019 TAK
36 36/PnB/2019 TAK
37 37/PnB/2019 TAK
38 38/PnB/2019 TAK
39 39/PnB/2019 TAK
40 40/PnB/2019 TAK
41 41/PnB/2019 TAK
42 42/PnB/2019 TAK
43 43/PnB/2019
44 44/PnB/2019 TAK
45 45/PnB/2019 TAK
46 46/PnB/2019 TAK
47 47/PnB/2019 TAK
48 48/PnB/2019 TAK
49 49/PnB/2019 TAK
50 50/PnB/2019 TAK
51 51/PnB/2019 TAK
52 52/PnB/2019 TAK
53 53/PnB/2019 TAK
54 54/PnB/2019 TAK
55 55/PnB/2019 TAK
56 56/PnB/2019 TAK
57 57/PnB/2019 TAK
58 58/PnB/2019 TAK
59 59/PnB/2019 TAK
60 60/PnB/2019 TAK
61 61/PnB/2019 TAK
62 62/PnB/2019 TAK
63 63/PnB/2019 TAK
64 64/PnB/2019 TAK
65 65/PnB/2019 TAK
66 66/PnB/2019 TAK
67 67/PnB/2019 TAK
68 68/PnB/2019 TAK
69 69/PnB/2019 TAK
70 70/PnB/2019 TAK
71 71/PnB/2019 TAK
72 72/PnB/2019 TAK
73 73/PnB/2019 TAK
74 74/PnB/2019 TAK
75 75/PnB/2019 TAK
76 76/PnB/2019 TAK
77 77/PnB/2019 TAK
78 78/PnB/2019 TAK
79 79/PnB/2019 TAK
80 80/PnB/2019 TAK
81 81/PnB/2019 TAK
82 82/PnB/2019 TAK
83 83/PnB/2019 TAK
84 84/PnB/2019 TAK
85 85/PnB/2019 TAK
86 86/PnB/2019 TAK
87 87/PnB/2019 TAK
88 88/PnB/2019 TAK
89 89/PnB/2019 NIE
90 90/PnB/2019 TAK
91 91/PnB/2019 TAK
92 92/PnB/2019 TAK
93 93/PnB/2019 TAK
94 94/PnB/2019 TAK
95 95/PnB/2019 NIE

KRYTERIA REKRUTACJI:

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób ( 65 kobiet i 43 mężczyzn) w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.
Kryteria formalne
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:
a. pozostaje bez zatrudnienia
b. jest w wieku 30 lat i więcej
c. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
d. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie IESCD3 i niższym)
• osoby długotrwale bezrobotne
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników)

Kryteria merytoryczne:

1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40pkt)
2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt)

Kryteria premiujące:

1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt)
2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt)
3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt)
4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt)
5. wykształcenie do IESCD 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt)
6. zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt)

HARMONOGRAM:

23-24.04 ocena formalna formularzy rekrutacyjnych + powiadomienie kandydatów na stronie internetowej www.przepisnabiznes.eu
do 26.04 uzupełnienie braków w formularzu rekrutacyjnym
29.04-10.05 rozmowy z doradcą zawodowym
13-20.05 ocena merytoryczna oraz ogłoszenie wstępnej listy rankingowej i rezerwowej
21-23.05 przyjmowanie odwołań
24-29.05 ocena odwołań i ogłoszenie ostatecznych list
30-31.05 podpisanie umów uczestnictwa
03.06-18.06 szkolenia (6 spotkań/8ha) oraz
indywidualne konsultacje z doradcami ds. biznesplanów
do 03.07 składanie biznesplanów
04.07-10.07 ocena biznesplanów przez ekspertów
10.07 ogłoszenie wyników na stronie www.przepisnabiznes.eu
11-15.07 możliwość odwołania się od oceny
16-17.07 ewentualna ponowna ocena +ostateczna lista rankingowa
do 15.07 otworzenie działalności gospodarczych przez Kandydatów
18-19.07 podpisanie umów na wsparcie

DORADZTWO I SZKOLENIA:

Szkolenia:
Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.
Tematy szkoleń:
• zarządzanie i organizacja pracy
• budowanie relacji i obsługa klienta
• marketing i PR w małej firmie
• obowiązki formalno-prawne
• rachunkowość małej firmy
• planowanie biznesu- biznesplan

Doradztwo:
W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:
• 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
• 6 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI:

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.
WSPARCIE POMOSTOWE:
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.
Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

DOKUMENTY:

AKTUALNOŚCI:

20.03.2019

W dniach 27.03.2019 – 19.04.2019 rozpoczyna się rekrutacja do udziału w projekcie „Przepis na Biznes” dla osób zamierzających podjąć aktywność zawodową w formie działalności gospodarczej.

07.03.2019

Data rozpoczęcia pierwszego naboru do projektu zostanie podana bezzwłocznie po zatwierdzaniu dokumentacji rekrutacyjnej przez Instytucję Zarządzającą.