PRZEPIS NA MENEDŻERA

AKTUALNOŚCI:

Komunikat nr 4 | 15-05-2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że jesteśmy w trakcie analizy zgłoszeń wysłanych do projektu „Przepis na menedżera” przez platformę PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

W najbliższych dniach będziemy weryfikować zgłoszenia MŚP do projektu oraz zapisy firm w BUR.

Od dnia 16 maja będą do Państwa wysyłane komunikaty mailowe z informacją jakie kroki należy przedsięwziąć aby zalogować się do systemu Operatora PNM.

Planujemy uruchomić nabór wniosków na początku czerwca.

Wnioski można składać wyłącznie przez system PNM.

Planowany termin uruchomienia pierwszego naboru: 3 czerwca godz. 8.00.

 

Komunikat nr 3 | 14-05-2019 r.

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy na stronie w dokumentach do pobrania- wzór formularza wniosku jaki Przedsiębiorca będzie musiał wypełnić w systemie Operatora gdy uruchomimy już nabór do projektu ( przypominamy planowana data naboru: 3 czerwca , godz. 8.00)

Warto żebyście Państwo zapoznali się z informacjami jakie trzeba uzupełnić, przygotowali odpowiednie informacje tak aby proces składania wniosku przebiegał sprawnie (wnioski są rozpatrywane wg. kolejności zgłoszeń, zaś poziom alokacji stanowi limit wsparcia jakie MŚP mogą otrzymać w ramach naboru).

Szczególną uwagę proszę zwrócić na stronę pierwszą wniosku i na informacje dotyczące wielkości przedsiębiorstwa gdzie należy uzupełnić kategorię przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ( dotyczy także osoby samozatrudnionej) oraz podać informacje o: wielkości zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty RJP), obrotach ze sprzedaży netto (w euro na koniec roku obrotowego), sumie aktywów bilansu (w euro) z 3 ostatnich lat (ostatni okres sprawozdawczy oraz dwa lata wstecz) po zapoznaniu się z instrukcją pomagającą w określeniu statusu MŚP – stanowiącą załącznik Regulaminu rekrutacji. Należy pamiętać, że dane dot. wielkości zatrudnienia oraz dane finansowe są wynikiem skumulowania danych przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstw partnerskich i/lub powiązanych- jeśli dotyczy.

Załączniki do pobrania:

 

Komunikat nr 2 | 13-05-2019 r.

Wiesz, czego brakuje Twojej firmie, by osiągnęła pełny rozwój? Tworzysz analizę strategiczną przedsiębiorstwa lub analizujesz kompetencje kadry zarządzającej? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Rozpoczynamy realizację projektu Akademia Menadżera MŚP. Jako Operator w Makroregionie 2, obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie, promujemy ten projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera”.

Jego głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP, poprzez podniesienie kompetencji menedżerów objętych wsparciem, poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym administrowania zasobami ludzkim.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

 • należą do sektora MŚP;
 • posiadają siedzibę główną na terenie Makroregionu 2;
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • nie zostali objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

 • właściciele MŚP;
 • pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
 • pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
 • usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

 • Dla mikroprzedsiębiorstwa – do 12 500 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 2 500 zł).
 • Dla małego przedsiębiorstwa – do 25 000 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 5 000 zł).
 • Dla średniego przedsiębiorstwa – do 88 400 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 19 400 zł).

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu wynosi 10 000 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej PARP „Akademia Menadżera MSP” https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz Dane z formularza są przekazywane do Operatora – drogą mailową otrzymasz od nas informacje o dalszych krokach w celu zgłoszenia się do Projektu.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na FB https://www.facebook.com/Projekt-Przepis-na-menedżera-Makroregion-2-1094036840783326/ oraz informacji pojawiających się na stronie internetowej projektu.

 

Komunikat nr 1 | 26-04-2019 r.

Szanowni Państwo,

Dokumentacja formalna dotycząca realizacji projektu została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą PARP.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wzorem Umowy wsparcia (stanowiącym załącznik do Regulaminu).

Od początku marca PAPR umożliwił rejestrację przedsiębiorstwa w bazie, z której pobieramy dane do kontaktu do przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania. Rejestracja w tej bazie nie jest równoznaczna z zaaplikowaniem.

Gdy uruchomiona zostanie platforma dedykowana dla naszego projektu wówczas będziemy się kontaktować z zarejestrowanymi instytucjami.
Więcej informacji znaleźć można tu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp.

Informujemy, że planujemy uruchomić nabór do projektu Przepis na menedżera na początku czerwca.

Informacja o dokładnym terminie planowanego naboru zostanie zamieszczona na stronie projektu.

DO POBRANIA:

DANE KONTAKTOWE:

Na potrzeby realizacji Projektu Operator uruchomił Punkty doradczo – informacyjne:

 • Województwo mazowieckie: HRP Group Sp. z o.o., ul. Chłodna 64, pok. 113, 05-077 Warszawa, kontakt do doradcy: tel. 502089531, e-mail: piotr.blaszkiewicz@hrp.com.pl
 • Województwo lubelskie: Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, ul. 1-go Maja 12/4, 20-410 Lublin, kontakt do doradcy: tel. 505985779, e-mail: projekt.pnm@prywatni.lublin.pl

Biuro projektu znajduje się w siedzibie HRP Group Sp. z o.o., ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19 A, 90-349 Łódź,

Kontakt infolinia: tel. +48 42 208 06 06, biuro: +48 42 207 22 00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: